HTML clipboard

Opis programu „ Tu i teraz”

       Program „Tu i teraz” jest adresowany do wszystkich uczniów z terenu gminy Brody i jest ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych w obszarze edukacji i wychowania. Działania dotyczą kluczowych umiejętności uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

w zakresie czytania ze zrozumieniem, abstrakcyjnego myślenia (również liczenia i dokonywania matematycznych operacji myślowych) i pisania. Program „Tu i teraz” zwraca również uwagę na kształtowanie właściwych postaw życiowych, takich jak podniesienie samooceny uczniów

(u większości jest ona bardzo niska, do czego w największym stopniu przyczynia się pochodzenie społeczne – wielu uczniów pochodzi
z rodzin byłych pracowników PGR-ów, ma niewielkie aspiracje życiowe). Wyniki sprawdzianów i egzaminów organizowanych przez OKE potwierdzają konieczność wyrównywania u naszych uczniów wiedzy i umiejętności w tych obszarach. Szczególnie wyniki sprawdzianów po szkole podstawowej wskazują na potrzebę podjęcia skutecznych działań. Dlatego w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz poprzez kontakt z kulturą chcemy rozwijać wiedzę i umiejętności zarówno u uczniów z trudnościami w nauce i różnymi dysfunkcjami (w Zespole Szkól obowiązek szkolny realizuje 8 uczniów z upośledzeniem umysłowym i 23 dyslektyków), jak i u uczniów zdolnych.

W ramach programu „Tu i teraz” zorganizujemy następujące zajęcia:
·
         wyrównywanie wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkole podstawowej (trzy grupy na poziomie klas IV-VI) oraz w gimnazjum (trzy grupy na poziomie klas I-III),
·
         wyrównywanie wiedzy z przedmiotów humanistycznych w szkole podstawowej (trzy grupy na poziomie klas IV-VI) oraz w gimnazjum (trzy grupy na poziomie klas I-III),
·
         kurs szybkiego czytania i uczenia się (dziesięć grup 12-15 osobowych dla uczniów obu szkół),
·
         poszerzanie kompetencji w zakresie języka obcego (cztery grupy),
·         zajęcia informatyczne z naciskiem na wykorzystanie TI w efektywnym uczeniu się (cztery grupy),
·         zajęcia sportowo-rekreacyjne (pięć grup 15-20 osobowych dla uczniów obu szkół),
·         zajęcia aktywizujące dzieci i młodzież w zakresie wolontariatu i postaw prospołecznych (dwie grupy 10-15 osobowe dla uczniów obu szkół),
·
         uczestnictwo w kulturze (przedstawienia teatralne i koncerty w szkole oraz wyjazdy do kina, teatru, muzeum, filharmonii).


Cele programu „Tu i teraz”

Cel główny:

    Podwyższenie jakości funkcjonowania systemu oświaty w gminie Brody przez wprowadzenie rozwiązań zwiększających efektywność kształcenia i wychowania oraz dostosowujących kształcenie do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, a także na wdrożeniu nowego modelu pracy z uczniem skoncentrowanego na wyrównywaniu szans edukacyjnych, podnoszeniu kompetencji kluczowych i zdolności umożliwiających podjęcie zatrudnienia w przyszłości oraz zapobieganiu przerwania realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki i ukończenia edukacji na niższym poziomie kształcenia, a także możliwości zagospodarowania czasu wolnego uczniów.

Cele szczegółowe:

1. Wspieranie inicjatyw uczniów, współpracy nauczycieli z uczniami, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym oraz odpowiedzialności uczniów działaniach rodziców w podejmowanych działaniach.
2.  Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i podejmowaniu przez nauczycieli i rodziców wspólnych inicjatyw wychowawczych.
3.Rozwój empatii i dialogu.
4. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów (zarówno z problemami w nauce i zaniedbanych środowiskowo, jak i rozwijanie kompetencji i talentów uczniów zdolnych).
5.    Kształtowanie postaw prospołecznych oraz postawy przedsiębiorczości, podejmowania aktywności edukacyjnej  i zawodowej oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe (ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacji i telekomunikacji, języków obcych, nauk przyrodniczo-matematycznych).

Harmonogram programu „Tu i teraz” 

Lp.

Działanie/zadanie

Termin realizacji

Uwagi

1.

Powołanie zespołu projektowego i promocja programu w środowisku lokalnym

3 IX – 15 XII 2007

Lokalne media, informator szkolny, zebrania z rodzicami, Rady Sołeckie. Ankiety dla uczniów i rodziców.

2.

Zajęcia wyrównywania wiedzy i kółka zainteresowań

10 IX – 14 XII 2007

17 IX - ogłoszenie konkursów związanych z tematyką kółek. Wykaz programów komputerowych możliwych
do wykorzystania
na zajęciach.

3.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

10 IX – 14 XII 2007

W X i XI turnieje sportowe

4.

Zajęcia informatyczne

10 IX – 14 XII 2007

Strona www projektu, bezwzrokowe pisanie na klawiaturze

5.

Wolontariat

10 IX – 14 XII 2007

We wrześniu i październiku warsztaty z pisania projektów. 15 XII - impreza środowiskowa podsumowująca projekt.

6.

Kurs szybkiego czytania i uczenia się

17 IX – 26 X 2007

26 X – Mistrzostwa Gminy w szybkim czytaniu.

7.

Uczestnictwo w kulturze

10 IX – 14 XII 2007

X i XI – przedstawienia i koncerty w szkole; X-XII – wyjazdy do instytucji kultury (Poznań, Wrocław, Zielona Góra)

8.

Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród

14 XII 2007

Zaproszenie sponsorów i partnerów programu.

9.

Sporządzenie końcowej dokumentacji finansowej i merytorycznej

10 – 15 XII 2007

Rozliczenie projektu.