Regulamin ucznia

Regulamin ucznia zawiera prawa i obowiązki ucznia. Zobowiązuje go do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Regulamin określa zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie niezbędnych warunków umożliwiających pełną realizację postanowień regulaminu.

1. Uczeń ma prawo do:
• znajomości szkolnego zestawu programów nauczania, wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz wymagań w zakresie oceniania z poszczególnych przedmiotów,
• właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
• poszanowania jego godności,
• opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo a także ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
• korzystania z pomocy stypendialnej w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych bądź doraźnej pomocy finansowej, • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
• swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym godności innych osób, • rozwijania zainteresowań zdolności i talentów, • sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oraz uzasadnionej oceny wystawionej według ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, • pomocy w przypadku trudności w nauce: udzielonej przez nauczyciela lub chętnego z grona kolegów, • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć organizowanych w szkole, • wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole, • aktywnego udziału w życiu szkoły, • wydawania gazety szkolnej, • wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, weekendów i ferii, • nieodrabiania prac pisemnych w okresie ferii, • poinformowania go o kontrolnych pracach pisemnych z wyprzedzeniem tygodniowym i wpisaniem do dziennika, (bez uprzedzenia uczniowie mogą pisać kartkówkę z trzech ostatnich lekcji, obejmującą 1/3 czasu lekcji) • informacji o uzyskanej ocenie z pracy pisemnej w ciągu 10-ciu dni nauki szkolnej (przekroczenie terminu powoduje konieczność uzyskania zgody ucznia na wpisanie oceny do dziennika) • poprawy każdej oceny w dwutygodniowym terminie od jej otrzymania na zasadach określonych przez nauczyciela, • w ciągu tygodnia uczeń może mieć trzy prace klasowe lub godzinne sprawdziany wiedzy (jednym dniu może być jedna praca klasowa), • jednego nieprzygotowania się w semestrze w przypadku, gdy przedmiot jest nauczany w wymiarze godziny tygodniowo, • dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w semestrze, gdy przedmiot jest nauczany dwie godziny w tygodniu, • trzech nieprzygotowań przy założeniu, że przedmiot jest nauczany trzy razy w tygodniu (nie dotyczy prac klasowych/sprawdzianów/testów). Prawo powyższe nie obowiązuje na miesiąc przed wystawieniem ocen półrocznych i końcoworocznych. Uczniowie nie mogą skorzystać z tego prawa przy zapowiedzianej kartkówce. Nieprzygotowanie oznacza nieopanowanie materiału z trzech ostatnich lekcji, brak materiałów niezbędnych do pracy na lekcji. • jednego dnia wolnego od zajęć w celu przygotowania się do konkursu przedmiotowego (olimpiady) na szczeblu rejonowym i trzech dni na szczeblu wojewódzkim, • tygodnia wolnego w przypadku udziału w konkursie na szczeblu centralnym, • zwolnienia z pytania, jeżeli w dniu poprzednim reprezentował szkołę w zawodach sportowych lub w imprezach o innym charakterze. 2. Obowiązkiem ucznia jest: • okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły, ludziom starszym i kolegom oraz przestrzegać ogólnie przyjętych zasad współżycia, • troszczyć się o własny rozwój osobowy i nie przeszkadzać w realizacji tego zadania innym, • wystrzegać się palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania narkotyków, • informować o zaistniałych zagrożeniach zdrowia lub życia dyrektora szkoły lub nauczycieli, • dbać o mienie szkoły (w razie wyrządzenia szkody naprawić ją), ład i porządek, • sumiennie wykonywać przydzielone zadania, np.:dyżur w szatni lub na korytarzu, • regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia, zaś pisemne usprawiedliwienia nieobecności dostarczać w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły, • systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych i odpowiednie zachowanie w czasie ich trwania, • dbać o własny honor i dobre imię szkoły, • nie przebywać poza domem bez opieki dorosłych po godz. 21.00, • starać się wyglądać schludnie: nie wolno mieć tatuażu i piercingu, chłopcy nie mogą nosić kolczyków, • podczas uroczystości szkolnych ucznia obowiązuje strój galowy (biała bluzka/koszula, czarne lub granatowe spodnie/spódnica), • przynoszenie na zajęcia wychowania fizycznego stosownego stroju, • wyłączania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć dydaktycznych oraz ważnych imprez szkolnych (za wyjątkiem wykorzystywanych przez nauczyciela w procesie dydaktycznym), odkładania na początku lekcji wyłączonego telefonu do specjalnej skrzynki, • odpowiedzialność za wartościowe przedmioty przyniesione na teren szkoły, • pozostawać na terenie szkoły na przerwach i po ukończeniu lekcji (do czasu odjazdu szkolnego autobusu), • wychodzić poza teren gimnazjum tylko za pisemną zgodą rodziców przedłożoną wychowawcy, • zostawiać odzież wierzchnią w szatni, • podporządkowywać się zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, • przestrzegać regulaminów wewnętrznych poszczególnych pracowni oraz sali gimnastycznej, • przestrzegać zakazu wnoszenia na teren szkoły materiałów łatwopalnych i wybuchowych oraz substancji chemicznych, • uczniowie reprezentujący szkołę w konkursach, zawodach sportowych oraz we wszelkich imprezach środowiskowych mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach poprzedzających wyżej wymienione i następujących po nich , o ile dyrektor nie zadecyduje inaczej, • zachowania w sprawach spornych trybu określonego w §6.3. Statutu o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu.