HTML clipboard

Streszczenie projektu

        Projekt „Nasza szansa” wyrównuje szanse edukacyjne młodzieży gimnazjalnej z gminy Brody i zwiększa aspiracje edukacyjne oraz społeczne uczniów brodzkiego gimnazjum zarówno poprzez przezwyciężanie barier społecznych, ekonomicznych, kulturowych, jak i związanych z niepełnosprawnością.

        Działania obejmują wszystkie priorytety programu „Szkoła Równych Szans”. Oferta będzie realizowana aktywnymi metodami w formie kółek, akcji, projektów uczniów, nauczycieli i rodziców realizowanych w szkole i w miejscu zamieszkania uczniów. Projekt koncentruje się na rozwoju zainteresowań i zdobywaniu dodatkowej wiedzy, rozbudzaniu aktywności społecznej, przełamywaniu barier społecznych, komunikacji interpersonalnej, aktywnym udziale młodzieży w życiu kulturalnym i społecznym, zmianach postaw (podniesienie samooceny uczniów, promowanie właściwych wzorców zachowań), pomocy uczniom zdolnym i mającym specjalne potrzeby edukacyjne. Wysoki poziom zamierzonych działań i osiągnięcie celów gwarantują kompetentna kadra, profesjonalni  partnerzy projektu a także doświadczenie autorów i realizatorów projektu. Przedsięwzięcie jest mocno osadzone w środowisku lokalnym, wiele jego komponentów realizować będą rodzice, organizacje pozarządowe i inni partnerzy projektu. Dzięki temu gimnazjum aktywizuje i jednoczy lokalną społeczność wokół wspólnych działań na rzecz edukacji, wychowania i aktywności obywatelskiej. Dzięki dowożeniu uczniów na popołudniowe zajęcia, będą w nich uczestniczyć wszyscy gimnazjaliści.

        Efekty projektu zaprezentowane zostaną na imprezie środowiskowej podsumowującej działania. Długofalowy rezultat to propozycje dot. Strategii edukacyjnej gminy wypracowane na Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brody.


Planowane działania

L.p.

Nazwa działania

Krótki opis Termin realizacji
1 Promocja projektu "Nasza szansa".

O działaniach projektowych uczniowie i brodzka społeczność zostaną powiadomieni za pośrednictwem lokalnych mediów, plakatów, przez stronę internetową, szkolną gazetkę. Zamówione zostaną wg opracowanych przez uczniów pomysłów materiały promocyjne (kubki). Ogłoszony zostanie konkurs dla uczniów na logo projektu.

Czas trwania projektu
2 Zajęcia pozalekcyjne-kółko teatralne

Zajęcia kółka teatralnego będą odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne, w czasie trwania projektu. Uczniowie przygotują 3 przedstawienia (jasełka-dla lokalnej społeczności, bajka dla przedszkolaków i uczniów edukacji wczesnoszkolnej, przedstawienie na dzień patrona). Ponadto planowane są 3 wyjazdy do teatrów: w Poznaniu, Wrocławiu i  Zielonej Górze. A także warsztaty prowadzone przez RCAK w Zielonej Górze (Techniki mowy i impostacji głosu.  Rozwijanie kreatywności i wyobraźni).

VI, IX, X, XI, XII, I
3 Wyjazd studyjny do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Chyrzynie - Park Narodowy "Ujście Warty". Warsztaty laboratoryjne kształcące umiejętność badania stanu wód i gleb oraz metod ich oceny.  VII
4 Cykl warsztatów ekologicznych - "Ekoodkrywcy"

2 godzinne zajęcia pozalekcyjne raz w miesiącu, głównie terenowe polegające na: prowadzeniu badań stanu środowiska przyrodniczego naszej gminy, opracowaniu zebranych danych danych i przygotowaniu raportu. W tym dwugodzinne warsztaty poprowadzone przez przyrodnika z Klubu Przyrodników.

VI, VIII, IX, X, XI, XII, I
5 Sesja ekologiczna

Środowiskowa 3-godzinna sesja ekologiczna prezentująca wyniki warsztatów ekologicznych "Ekoodkrywcy".

I
6 Zajęcia pozalekcyjne-warsztaty dziennikarskie.

Dwugodzinne zajęcia raz w tygodniu. Stworzenie gazetki szkolnej, wydawanej raz w miesiącu, w której umieszczane będą informacje z życia szkoły, realizacji projektu, ważne wydarzenia z kraju i zagranicy, felietony, reportaże autorskie uczniów oraz wywiady z ciekawymi ludźmi z lokalnego środowiska. Warsztaty dziennikarskie  z zawodowym dziennikarzem Andrzejem Winiszewskim: Warsztat dziennikarza, Praktyka dziennikarza-technika realizacji nagrań reporterskich, "Brody moim miejscem do życia-tworzenie reportażu prasowo-radiowego. Wizyta w Radiu Zachód i Redakcji Gazety Lubuskiej, wizyta w TVP. Specjalnie powołana grupa będzie dokumentowała przebieg całego projektu, a efektem ich pracy będą: film, reportaż radiowy, reportaż prasowy. Zostanie ogłoszony konkurs na Gimnazjalnego Dziennikarza Roku.

VI, VII, IX, X, XI, XII, I
7 "Klub Młodego Naukowca" - zajęcia pozalekcyjne. 

Trzyblokowe zajęcia pozalekcyjne: z astronomii 14h, geografii 16h, chemii - 20h. I blok: "Bliżej nieba" - obserwacje astronomiczne: prelekcja 3 godzinna prowadzona przez pracownika UZ doktora nauk fizycznych z dziedziny astronomii Marka Sendyka, internetowe obserwacje nieba-zajęcia pozalekcyjne dwa razy po 2 godziny, nocne obserwacje - trzygodzinne zajęcia terenowe. Wykonywanie pomocy dydaktycznych związanych z astronomią-dwa razy po 2 h.  Wyjazd do planetarium w Toruniu (galeria). Na zakończenie odbędzie się konkurs: Astronom 2008.II blok "Wirtualne podróże po kontynentach" - zajęcia pozalekcyjne z geografii - 8 razy po 2h, III blok "Młody chemik" - zajęcia laboratoryjne z chemii 10 razy po 2h.

VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I
8 Kółko taneczne-zajęcia pozalekcyjne. 3 x warsztaty po 20h (2 razy w tygodniu po 2h), prowadzone przez instruktora tańca współczesnego.  IX, X, XI, XII, I
9 Aktywne wakacje.

Cykliczne zajęcia sportowe prowadzone przez wolontariuszy-opiekunów klubów sportowych na terenie gminy (2 razy w tgodniu po 2 h). 15 sierpnia odbędą się turnieje sportowe (piłka nożna i siatkówka plażowa). Grupa wolontariuszy z gimnazjum wspólnie z kierownikiem świetlicy socjoterapeutycznej w Brodach zorganizuje dwutygodniową półkolonię dla dzieci z terenu gminy.

VII, VIII
10 Warsztaty z komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji.

Warsztaty przeprowadzone zostaną dla 6 grup w blokach 2x po 3h. Uczestnicy poznają sposoby komunikowania się, wyrażania emocji i zapoznają się z technikami autoprezentacji.

X, XI, XII, I
11 "Język polski naszym narodowym bogactwem" -Międzygimnazjalna Sesja Językowa - w ramach Europejskiego Dnia Języków

Zorganizowanie sesji  pt: "Język polski naszym narodowym bogactwem". Uczestnikami są nasi gimnazjaliści i uczniowie z 5 zaprzyjaźnionych gimnazjów. Uczniowie pod okiem opiekunów przygotowują i prezentują referaty. Konkurs na referat i prezentację.

IX
12 "Spotkania z historią, kulturą i nauką" - wyjazd do Warszawy.

Grupa uczniów w trakcie czterodniowego pobytu w stolicy zobaczy najważniejsze zabytki, zwiedzi  Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, gmach Sejmu i TVP.S.A.,  uczestniczyć będzie w Dniach Nauki, w lekcji muzealnej w Muzeum Techniki, a także obejrzeć przedstawienie teatralne. 

IX
13 Pozalekcyjne zajęcia sportowe - piłka ręczna dziewcząt i piłka nożna chłopców.  Dwugodzinne zajęcia raz w tygodniu w dwóch grupach: chłopcy-piłka nożna i dziewczęta-piłka ręczna. Pozwalające brać udział w rozgrywkach i turniejach międzyszkolnych. VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I
14 "Pogotowie edukacyjne" - dyżury w 2 świetlicach socjoterapeutycznych i 2 świetlicach wiejskich.  Systematyczne dwugodzinne dyżury nauczycieli w wiejskich świetlicach socjoterapeutycznych, podczas których uczniowie  i rodzice skorzystają z fachowej pomocy w nauce i wychowaniu. VI,  IX, X, XI, XII, I
15 "Sami sobie" - warsztaty z organizowania grupy i zarządzania nią (pisanie projektów i pozyskiwanie funduszy na działalność grup młodzieżowych) Ośmiogodzinne godzinne warsztaty (2 bloki po 4h) poprowadzą:: prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Brody i absolwent Programu LIDERZY Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Gimnazjaliści nabędą umiejętności w pisaniu projektów, w organizowaniu grupy i planowaniu jej pracy, nauczą się także dzielić obowiązki i konsekwentnie wdrażać przyjęty plan działań. Pokazanie przykładów dobrej praktyki z wykorzystaniem projektów zrealizowanych przez brodzkie stowarzyszenie.  VII, VIII
16 Promocja aktywnej formy wypoczynku i przeciwdziałanie uzależnieniom.  W maju i czerwcu uczniowie gimnazjum wezmą udział w  5 konkursach w ramach Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Wrzesień zostanie ogłoszony miesiącem zdrowia. W tym czasie zorganizowane zostaną rajdy rowerowe do Zasiek, połączone z rozgrywkami sportowymi i konkursami na temat profilaktyki zagrożeń. Przedstawiciele miejscowej służby zdrowia przeprowadzą pogadanki na temat: higieny uczenia się, aktywnego wypoczynku i wpływu używek na zdrowie człowieka.  Uczniowie zostaną przeszkoleni przez instruktorki programu "Ratujemy i uczymy ratować" w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W maju odbędzie się zebranie dla rodziców z terapeutką z Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na temat narkomanii, a  w październiku na temat alkoholizmu ze specjalistą z Gminnego Punktu Konsultacyjnego.  VI, IX, X
17 "Z Ekonomią za Pan Brat" - IX Wojewódzki Zlot Szkolnych Klubów Europejskich. Zajęcia klubu europejskiego będą odbywały się raz w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej. Uczniowie na spotkaniach będą pracowali metodą projektów. Poznawać będą europejskie dziedzictwo kultury, pracę instytucji państw unijnych, prawa obywatelskie w Unii Europejskiej, możliwości kształcenia i  rynku pracy na obszarze Europy. VI
18 Szkolny klub europejski "Europejczyk"- zajęcia pozalekcyjne Zajęcia klubu europejskiego będą odbywały się raz w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej. Uczniowie na spotkaniach będą pracowali metodą projektów. Poznawać będą euproejskie dziedzictwo kultury, pracę instytucji państw unijnych, prawa obywatelskie w Unii Europejskiej, możliwości kształcenia i  rynku pracy na obszarze Europy. VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I
19

Impreza środowiskowa podsumowująca projekt "Nasza szkoła szansą środowiska".

Jednodniowa impreza środowiskowa, podczas której zaprezentowane zostaną uzyskane w czasie realizacji projektu efekty. Organizatorami będą uczniowie i nauczyciele szkoły, zaś odbiorcami rodzice, społeczność lokalna, instytucje wspierające, partnerzy projekt I
20 Ewaluacja projektu. Ocena projektu zostanie oparta na ankiecie przeprowadzonej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, a także analizę zgromadzonych materiałów i dokumentacji projektu.

 

I
21

Nauka i doskonalenie pływania

 

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny. 15 osobowa grupa będzie objęta nauką pływania (20h nauki pływania). Pozostali uczniowie szkoły będą mogli skorzystać z basenu. IX, X, XI, XII